Combinado de sushi e sashimi

Combinados de sushi e sashimi

foto2

Matsu 1° 16 unidades

(4 sashimi, 4 niguiris, 4 hossomakis e 4 uramakis)

33,50

foto1

Matsu 2° 30 unidades

(12 sashimi, 6 niguiri, 6 hossomakis e 6 uramakis)

70,50

matsu foto6

Matsu 3° 54 unidades

(20 sashimi, 10 niguiris, 8 hossomakis, 10 uramakis e 6 hot Filadelfia)

115,50

matsu foto1

Low carb. 24 unidades

(12 sashimi, 4 jhoy, 4 matsu roll e 4 shake brocolis)

62,50